Általános szerződési feltételek

ThetaHealing® and ThetaHealer® are registered trademarks of THInK at www thetahealing.com.
Ez az oldal nem a Let’s THInK Unique hivatalos magyarországi weboldala.

Theta Healing® Tanfolyamok
Konzultáció
Workshopok
Események
Írások és videók
Webshop
Kapcsolat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános szabályok

Kérjük, hogy a honlapon történő regisztrációját, illetve megrendelését megelőzően figyelmesen olvassa át általános szerződési feltételeinket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.newthetazone.hu oldalt üzemeltető Somogyi Viktória egyéni vállalkozó mint Jogtulajdonos vagy Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokkal, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre. A Szolgáltató az Ügyfél részére a szolgáltatást az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint nyújtja. A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződések „távollévők között kötött szerződésnek” minősülnek, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél mint fogyasztó között a „Kosárba rakom” gombra való kattintással lép életbe, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, vásárlása előtt tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Amennyiben valamely kikötéssel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételeket nem kifogásolja.

II. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

1. Szolgáltatási jogviszony 1.1 Az Ügyfél a honlapon meghirdetett tanfolyamokra az adott tanfolyamnál jelzett „Kosárba rakom” ikonra való kattintással jelentkezhet. Itt az Ügyfél megadja e-mail elérhetőségét, melyre a Szolgáltató visszaigazolást küld. A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, az Ügyfél által megadott e-mail címre megküldött, írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban. 1.2 Az Ügyfelet indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat. Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogát a fent már hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó, maga által megszövegezett, elállási, illetve egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja. A Szolgáltató az Ügyfél elállási és felmondási jogának gyakorlását honlapján is biztosítja. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél nyilatkozatának megérkezését. Amennyiben az Ügyfél a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha az Ügyfél a teljesítés megkezdését követően mondja fel szerződést, az elszámolás során az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. 2 .A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 2.1 Szolgáltató kijelenti, hogy a THInK ® ThetaHealing Institute of Knowledge, Let’s THInK Unique (81615 Curlew Drive, Idaho Falls, ID 83406, USA, a továbbiakban „THInk”) hitelesített instruktora, és mint ilyen, az általa meghirdetett tanfolyamok és workshopok megtartására jogosult. 2.2 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek. 2.3 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tanfolyami információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni. 2.4 A Szolgáltató jogosult az általa meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására, illetve törlésére. Az esetleges törlésről, illetve időpont, vagy más részlet módosításáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosított esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni. 2.5 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amikor gazdasági, vagy más feltételekben változás áll be, vagy a szerződés szövegében észlelt elírási hiba ezt megköveteli. A szerződés módosításáról Szolgáltató mindazokat értesíti, akiket a módosítás érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a szerződési feltételek végén megjelölt időpontban lép hatályba. 2.6 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. 2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás mindenkori árait maga határozza meg. Kérjük, hogy az aktuális árakról mindig tájékozódjon a honlapon. A szolgáltatásra mindenkor a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó. 2.8 Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott bizonyos szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételére, tanfolyamokon való részvételére kizárólag korábban már elvégzett tanfolyammodul esetén van lehetőség, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen előzetesen elvégzett tanfolyam hiányában az Ügyféllel megtagadja a szerződéskötést. 3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei 3.1 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon jogosult személyesen részt venni, ott jogosult a szolgáltatások igénybevételére. Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására, illetve azon tevékenységek végezésre, amelyre az általa elvégzett tanfolyam lehetőséget, képesítést ad, a THInK által meghatározott keretein belül. A tanfolyamot elvégző Ügyfél a tanfolyam befejezésekor a THInK által hitelesített oklevelet kap, amely azonban nem minősül Magyarországon államilag elismert, felnőttképzési igazolásnak. A tanfolyamot elvégző Ügyfél, önkéntesen megadott adatai alapján felkerülhet a THInK által üzemeltetett www.thetahealing.com honlapra mint konzulens, mellyel egyidejűleg az ott meghatározott feltételeket elfogadja. A fenti honlapon, személyes belépési adatainak felhasználásával az ott szereplő adatait bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. 3.2 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk – különösen az e-mail cím – helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 3.3 Az Ügyfél a tanfolyamon, workshopon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel annak megtartását, valamint csoport társait nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására. 4. A tanfolyamok helye és ideje 4.1 A tanfolyamok helye: a megrendelés visszaigazolásában található helyszín. 4.2 A tanfolyamok ideje: a megrendelés visszaigazolásában található időpont, illetve amennyiben ezt Szolgáltató módosítja, arról az Ügyfélnek külön értesítést küld. 5. A tanfolyamok díjai, fizetési módok 5.1 A tanfolyamokon való részvétel feltétele – a 2.8 ponton kívül – a regisztrációs lapnak a tanfolyam megkezdése előtt, a tanfolyam helyszínén való kitöltése, valamint a tanfolyam díjának kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontjáig. A tanfolyam díját, amely az ÁFA-t már tartalmazó bruttó ár, a visszaigazoló levélben, illetve az azzal együtt megküldött díjbekérőben leírt módon, átutalással, bankkártyával, Barion egynleggel,banki befizetéssel, vagy a tanfolyam helyszínén, annak megkezdése előtt készpénzben lehet kiegyenlíteni. A tanfolyamok aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott rendezvény saját aloldalán tájékozódhat. A megfizetett részvételi díjról Szolgáltató számlát állít ki, mely az Ügyfél online vásárlása esetén az általa megadott e-mail címre megküldésre kerül, illetve azt a tanfolyam díjának készpénzzel történő megfizetése esetén a tanfolyamon való részvétel alkalmával kézhez kap. 5.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyamok időpontjának áthelyezésére. Ebben az esetben a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel. 5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyam helyének megváltoztatására. Ebben az esetben a megadott email azonosítón keresztül a tanfolyam megkezdése előtt legalább 1 héttel az Ügyfél számára értesítést küld. Abban az esetben, ha ez az új helyszín az Ügyfél számára nem megfelelő, a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel.

III. A Szolgáltató szerzői jogai:

6. Szerzői jogok 6.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. 6.2 Ügyfél mint megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.newthetazone.hu honlap teljes tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

IV. Adatvédelem, tájékoztatás, adatvédelmi nyilatkozat

Somogyi Viktória (adatkezelés nyilvántartásba vétel megtörtént) (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.newthetazone.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) tanfolyamokra való jelentkezéshez honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A www.newthetazone.hu a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az adatkezelés célja A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelésre a www.newthetazone.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg. A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A kezelt adatok köre Technikai adatok: A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja. A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. Regisztráció: a tanfolyamra történő regisztráció során a Felhasználó megadja alábbi adatait: • keresztnév • vezetéknév • e-mail cím • lakcím • telefonszám A megrendelése során Felhasználó megadja számlázási címét és e-mail címét. hírlevélre történő jelentkezéskor Felhasználó az e-mail címét és nevét adja meg. A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét Szolgáltató minden esetben a hírlevele végén biztosítja. Az adatkezelés időtartama Szolgáltató a megrendelés során megadott számlázási adatokat a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt archiválási időtartam lejártáig, illetve a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg, a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamban. A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére a Szolgáltató, illetve a Felhasználó által bármikor sor kerülhet. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Adatbiztonság A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát azok kezelése során. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve e-mail útján. Felhasználó bármikor jogosult továbbá adatai törlését, vagy azok módosítását kérni Szolgáltatótól. Az érintett a jogait jelen ÁSZF végén feltüntetett levelezési, illetve e-mail címen gyakorolhatja. A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a jelzett elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., további információ: http://www.naih.hu). Egyéb rendelkezések Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

V. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. A honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét Szolgáltató nem garantálja. A honlap állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk.

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Somogyi Viktória egyéni vállalkozó

Levelezési cím: 2000 Szentendre, Deli Antal u. 48/1.

Adószám : 68711281-1-33

Bankszámla szám: OPT 11773425-41674958

Számlavezető neve: Somogyi Viktória

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 20 444 2234

E-mail: somogyiviktoria7@gmail.com

NAIH 139785/2018

Tárhelyszolgáltató: DotRoll